DVD záznam ze slavnosti

29.06.2013 10:07

Vážení přátelé,

 Arcibiskup Jan Graubner káže nad relikvií bl. Karla I. z domu Rakouského  od slavnosti vystavení ostatků bl. Karla uběhlo pár týdnů a my se můžeme ohlédnout a krátce zavzpomínat.

    V neděli, dne 9. června o půl jedenácté hodině, se konala ve farním kostele svatého Gotharda ve farnosti Bouzov, inkorporované Německým řádem, slavnostní mše svatá, kterou celebroval metropolita moravský a arcibiskup olomoucký Msgr. Jan Graubner, jenž během ní uděloval svátost biřmování. Při této příležitosti probíhala zároveň slavnost zaměřená na osobnost posledního císaře RU monarchie a posledního českého krále blahoslaveného Karla III., který zasvětil svoji rodinu Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu; letos připadl tento svátek na pátek 7. června. Relikviář s ostatky blahoslaveného císaře Karla I., které farnost před nedávnem po ročních jednáních získala, byl po slavnostní mši svaté přenesen k jeho obrazu, umístěném na sloupu vedle hlavního oltáře, k veřejné úctě.

    Ve tři hodiny odpoledne pak byla na hradě Bouzově v místnosti vedle suvenýrů slavnostně zahájena a veřejnosti zpřístupněna malá výstava o životě blahoslaveného Karla I., kterou připravil pan Milan Šiler, člen Spolku vojenské historie.

    Poté, ve čtyři hodiny odpoledne, v místnosti na prvním hradním nádvoří, se konala přednáška na téma Císař a král Karel I. Rakouský, kterou pro tento účel připravil pan PhDr. Milan Novák, rytíř Řádu svatého Řehoře Velikého, nositel Pamětního kříže Karla I. Rakouského, představený Zemské modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy v ČR, organizátor Svatováclavské pouti a v neposlední řadě správce brandýského zámku.

    Mimo domácích i zahraničních členů Německého řádu, se této slavnosti zúčastnili též hosté z Řádu Maltézských rytířů, dále hosté z různých institucí a spolků. Dále koordinátor aktivit zemské pobočky Modlitební ligy císaře Karla na Moravě MUDr. Jana Balharová, Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly, JUDr. Richard hrabě Belcredi a mnoho dalších hostů, což dokládá významnost celé této akce.

 

    Celá slavnost proběhla za krásného počasí, ve hřejivé atmosféře, plná milých setkání. A co teď? Nastal čas všední, ale o nic méně důležitější. Nastává čas pozvednout ruku k dílu na vinici Páně a celé dílo Karlovo, na jeho mocnou přímluvu, zase posunout o nějaký ten krůček vpřed! K tomu ať nám Pán, na přímluvu bl. Karla a služebnice Boží Zity, dá své požehnání!!

 

Fotogalerie z oslavy

 

Z oslavy je možno zakoupit DVD natočené a vkusně upravené profesionálním filmařem. Koncipováno je jako kompletní přednáška PhDr. Nováka o blahoslaveném císaři Karlovi, pronesená na hradě Bouzově, doplněná průhledy a událostmi z celého dne. Cena DVD i s dobírkou je cca 320Kč. Objednávat můžete e-mailem na adrese:    farnost.bouzov@gmail.com